Statut kraparske sekcije

Društvo Kraparske sekcije RD Ljutomer
 

STATUT
 
Ljutomer, december 2006
Na podlagi 9. in 33. člena  Zakona o društvih ( Ur. List Republike Slovenije št. 60/75 ) je ustanovni odbor kraparske sekcije RD Ljutomer dne 06.12.2006 sprejel sklep o statutu v samem društvu.
STATUT
 
SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
Ime društva je: Društvo Kraparske sekcije RD Ljutomer.
Društvo je prostovoljno, nepridobitno in nestrankarsko združenje fizičnih oseb, ki se povezuje in deluje v okvirju RD Ljutomer, namen združenja je  varstva in gojitve rib, ribolova in promocije ribolovnega turizma, varovanje voda in obvodnih eko sistemov in zaradi športno rekreativne dejavnosti, modernega lova krapa in amurja na način ujemi in izpusti.
Sedež sekcije je v RD Ljutomer Kraparska sekcija Ljutomer, Mota 76 . Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
3. člen
Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na sorodnem področju in prispevajo k razvoju dejavnosti in skupnimi cilji.
5. člen
Delo društva in njegovih organov je javno.
Društvo obvešča o svojem delu širšo in ožjo javnost.
Svoje člane društvo obvešča:
• Z objavljanjem vabil in zapisnikov
• V različnih revijah
• S tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva
 
Širšo javnost obvešča društvo:
• S tem, da so seje  organov društva javne
• Z organizacijo okroglih miz in tiskovnih konferenc
• Prek drugih sredstev javnega obveščanja
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren upravni odbor društva.
II. NAMENI IN CILJI
 
6. člen
Namen društva:
• namen kraparske sekcije je prostovolno združenje članov RD Ljutomer, ki podpirajo sodoben način krapolova, na način ujemi in izpusti
• da povezuje vse ribiče kraparje in tiste, ki čutijo pripadnost ali povezanost z njimi,
• zaščita kapitalnih primerkov vseh vrst sladkovodnih rib,
• vzpodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje,
• sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s sladkovodnim ribolovom in varovanjem okolja,
• organiziranje gospodarskega, turističnega in športnega ribolova, vključno s tekmovanji,
• pomoč in organiziranje državnega tekmovanja v lovu krapa,
• skrb za varovanje voda in obvodnega ekosistema,
• sodelovanje pri oblikovanju razvoja sladkovodnega ribištva v Sloveniji.
 
7.člen
Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:
• strokoven raven dela sekcije,
• organizira strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev in tečajev, skrbi za strokovno vzgojo članov, zlasti pri razvijanju ribiške etike, discipline in športne vesti,
• organizira javne predstavitve dejavnosti društva v obliki naravoslovnih poučevanj z dnevi obiskov pri ribičih,
• sodeluje z inšpekcijskimi službami, s predstavniki lokalnih oblasti in podjetij z namenom zaščite voda pred onesnaženjem,
• ustvarja pogoje za povečano ribolovno rekreacijo,
• prireja ribiška tekmovanja in druge prireditve,
• organiziranje ribolova na krapa in amurja v športne in tekmovalne namene,
• 
 
 
 
 
III. ČLANSTVO
 
8. člen
Član društva lahko postane vsak, ki prostovoljno sprejme statut in poda prošnjo o sprejemu v društvo enemu od članov upravnega odbora , vendar ob včlanitvi izpolni izjavo s katero se zaveže, da bo ribe lovil po sistemu ujemi ribo in jo spusti nazaj v vodo iz katere si jo ulovil.
Člani društva so lahko le fizične osebe, ki vstopajo v društvo z namenom, da uresničijo svoje in skupne interese. Član društva lahko z enakimi pogoji postane tudi tuji državljan. Društvo ima redne in častne člane.
9. člen
Pravice članov društva so:
• da volijo in so izvoljeni v organe društva,
• da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih društva,
• da dajejo predloge organom društva,
• da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva,
• da sprejmejo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe,
• da lovijo ribe v  vodah pod pogoji, kot jih določi društvo.
 
10. člen
Dolžnosti članov so:
• da spoštujejo statut društva in druge akte ter sklepe organov društva,
• da izvajajo ribolovno pravico v skladu s pravili društva,
• da varujejo ugled društva,
• da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva,
• da se izpolnjujejo ter svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane,
• da redno plačujejo članarino,
• da prevzamejo funkcije v organih društva,
• da povrnejo morebitno povzročeno škodo na objektih in drugih sredstvih društva.
 
11. člen
Članstvo v društvu preneha:
• z prostovoljnim izstopom,
• s črtanjem,
• s smrtjo,
• z izključitvijo,
• s prenehanjem društva
 
Član prostovoljno izstopi iz društva, kadar upravnemu  odboru poda pisno izjavo o izstopu.
Član se črta iz društva, če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.
Član se izključi iz društva, če grobo krši pravila, pravice in dolžnosti, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva.
O izključitvi odloča disciplinska komisija s sklepom, ki ga predloži upravnemu odboru v potrditev pravnomočnosti sklepa.
12. člen
Častni član postane oseba, ki ima posebne usluge za razvoj in uspešno delo društva.
Naziv častnega člana lahko društvo podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za uspehe društva. Naziv podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če častni član hkrati ni član društva, nima pravice odločati v organih društva.
13. člen
Pravice in dolžnosti članov so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri delu, lahko upravni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.
 
IV ORGANI DRUŠTVA
 
14. člen
Organi društva so:
• občni zbor
• upravni odbor
• nadzorni odbor
• disciplinska komisija
 
15. člen
Občni zbor:
Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno, najkasneje v 90 dneh po izteku koledarskega leta. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članov društva. Pobuda, oziroma zahteva za sklic izrednega zasedanja občnega zbora mora biti pisna. V njej mora biti navedena zadeva, o kateri naj občni zbor razpravlja. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari za katero je bil sklican. Upravni odbor je dolžan sklicati občni zbor najkasneje v roku enega meseca potem, ko je prejel to zahtevo. V nasprotnem lahko skliče občni zbor predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.
 
16. člen
O sklicu občnega zbora s priloženim dnevnim redom, o povzetkih gradiv in predlogih sklepov, morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 15 dni pred sklicem.
Občni zbor sprejema sklepe z dvotretjinsko večino navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa tudi tajno.
Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta dve tretjini članov in da je prisotnih vsaj polovica članov.
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih vsaj polovica članov.
Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 10 članov.
Občni zbor začne in vodi predsednik društva, če občni zbor ne sklene drugače in izvoli delovno predsedstvo. Poleg tega izvolijo še zapisnikarja, dva overitelja zapisnika, po potrebi pa še verifikacijo, volilno komisijo ali druge organe.
17. člen
Naloge občnega zbora so:
• sklepa o dnevnem redu,
• sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte društva,
• sprejema program dela in finančni načrt družine,
• voli in razrešuje predsednika, tajnika društva ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije,
• odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
• podeljuje naziv častnega člana,
• sklepa o prenehanju društva.
 
Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti dostavljeni upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.
 
 
18. člen
Upravni odbor
Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
Upravni odbor šteje 5 ( pet ) članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik in 2 ( dva ) izvoljena člana. Sestaja se po potrebi, najmanj pa trikrat letno.
Mandatna doba članov upravnega odbora je 5 ( pet ) let.
19. člen
Naloge upravnega odbora so:
• sklicuje občni zbor,
• skrbi za izvrševanje programa dela društva,
• pripravlja predloge aktov družine,
• pripravi predlog aktov družine,
• pripravi predlog finančnega plana in plana dela društva,
• pripravi finančno poročilo društva in poročilo o delovanju društva,
• skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
• upravlja s premoženjem društva,
• voli predsednika, imenuje stalne in občasne odbore in komisije,
• uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih  dodatno naloži občni zbor,
• odloča o odškodninskih zahtevkih.
 
20. člen
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica njegovih članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje stalne ali občasne odbore in komisije. Naloge, število članov in predsednika določi upravni odbor. Člani so lahko le člani društva. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu odborov oziroma komisij tudi zunanje sodelavce. Za svoje delo so začasni in stalni odbori in komisije odgovorni upravnemu odboru.
21. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno- materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmet sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora.
Nadzorni odbor je sklepčen, če na so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 5 let.
22. člen
Disciplinska komisija
Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 5 let. Sestavljajo ga trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi in na podlagi pisnih predlogov članov društva.
Disciplinska komisija vodi postopek in poda predlog ukrepa upravnemu odboru. Upravni odbor z dvotretjinsko večino odloči o pravnomočnosti sklepa, ki ga poda disciplinska komisija ter izreče ukrep.
Če disciplinska komisija vodi postopek katerega od članov upravnega odbora, ta član nima pravice glasovati pri postopku o pravnomočnosti sklepa.
23. člen
Kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so:
• kršitve določb statuta,
• nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
• neizpolnjevanje sklepov organov društva,
• izvajanje ribolova v nasprotju z veljavnimi predpisi,
• dejanja, ki kakor koli škodujejo ugledu društva.
 
Disciplinska komisija lahko predlaga naslednje ukrepe:
• opomin,
• javni opomin,
• prepoved izvajanja ribolova od šest mesecev do petih let,
• izključitev iz društva.
 
Zoper pravnomočen sklep, ki ga sprejme upravni odbor ima prizadeti član pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopni organ.
Zoper pravnomočni sklep, izdan v disciplinskem postopku, ima prizadeti član pravico vložiti prošnjo za omilitev kazni na občni zbor.
24. člen
Predsednik društva
Predsednik društva je zakonit zastopnik društva, vodi delo društva, ga zastopa in predstavlja. Je odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje.
Predsednik društva je tudi hkrati predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo petih let.
Predsednik društva je odgovoren za delovanje in zakonitost poslovanja društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.
Tajnik društva
 
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo petih let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.
 
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA
25. člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:
• s članarino,
• iz naslova materialnih pravic in dejavnosti družine,
• z darili in volili,
• s prispevki donatorjev,
• iz javnih sredstev,
• iz drugih virov.
 
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.
 
26.člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva. Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter veljavnimi predpisi. Blagajnik vodi finančno poslovanje društva v skladu s pravilnikom o materialno finančnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima svoj transakcijski račun pri banki.
 
27. člen
Finančno poslovanje društva je za člane društva javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.
Upravni odbor društva določi ali bo finančno poslovanje vodilo društvo samo s svojimi člani ali pa ga bo pogodbeno predalo ustreznemu knjigovodskemu servisu.
28. člen
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji  na podlagi sklepa upravnega odbora.
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.
29. člen
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične osebe ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice glasovanja.
 
 
 
 
VI. PRENEHANJE DRUŠTVA
30. člen
Društvo lahko preneha:
• po sklepu občnega zbora z večino navzočih članov
• po samem zakonu 
 

Ribiška družina Ljutomer
Mota 76, 9240 Ljutomer
Telefon: 02 58 48 651 GSM: 041 730 090
E-pošta: info@rd-ljutomer.si ali
         rd-ljutomer@siol.net